ماک گرانیت مایع خنک کننده محل سنسور دمای

سنسور دمای آب | مرکز تنظیم موتور امین - ATCنحوه عملکرد سنسور دمای آب. این سنسور که عموما به نام فشنگی آب نیز شناخته می شود یک مقاومت از نوع NTC ( Negative Termal Coefficient ) می باشد . این نوع مقاومت.ماک گرانیت مایع خنک کننده محل سنسور دمای,ﺷﻤﺎره ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎل اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه 1 70 دﻛﺘﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺰش و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﻄﻌﺎت دﻧﺪاﻧﻪ اي در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي. ﻣﺤﺪود (FEM). آرﻣﻴﻦ ﻣﺠﻴﺪي . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺪان ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺮﭘﺎﻳﻬﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﺣﺘﺮاق. داﺧﻠﻲ. ﻧﮕﺎر ﻓﺮﻳﻮر.سیستم خنک کننده موتور و خرابی آن - دنده 610 ژانويه 2018 . بدون حضور سیستم خنک کننده، در مدت زمان کوتاهی دمای موتور آنقدر بالا می رود که . سنسور دمای آب: حسگری است که معمولا روی سرسیلندر قرار دارد و دمای آب را . آب (قبل از رادیاتور) قرار دارد که سوپاپ آن به دمای مایع خنک کننده رادیاتور.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

10 جولای 2016 . اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮر ... ﺮ، ﮔﺮاﻧﯿﺖ. ) اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ. (. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و .. واﺳﻄﻪ ای ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔـﺎه ﯾـﺎ ﺧﺮﯾـﺪ و ﺣﻤـﻞ .. ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻦ. -. ﺿﺪ ﯾﺦ ﺑﺘﻦ. (. ﭘﻮدر و ﻣﺎﯾﻊ. ) 5 -9-7 -. ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﻮزوﻻﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺑﺘﻦ .. دﻣﺎی ﺳﺮد. و ﯾﺨﺒﻨﺪان. ﺑﺮ ﻣﻼت ﮔﭻ. -. ﺻﯿﻘﻞ ﭘﺬﯾﺮی. -. ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات. -. ﻫﻤﺠﻮاری ﮔﭻ ﺑﺎ.

خروجی اکسل - سامانه پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1, کد سیستمی, رکوردلیست, ترتیب, کد رهگیری, نوع, عنوان, مرکز مالک داده .. ساخت سنسور پتانسیومتریک جهت اندازه گیری کمی آلاینده زیست محیطی نیکل(II) با . 561, 95001700, 1000, 1, 96000988, طرح تحقيقاتي, بررسی شیوع عفونت محل عمل ... مایع پلور در بیماران مبتلا به آنتراکوز و آنتراکوفیبروز ریه مراجعه کننده به.

ماک گرانیت مایع خنک کننده محل سنسور دمای,

Items where Subject is "WA Public Health" - Ajaums Repository

کامیاب, حسین (2013) تعیین آسیب های لیگامانی زانو در بیماران مراجعه کننده به .. امیر مالک, شروین and اولیایی, شهرام and واحدی, همایون and ایروانی, شاهرخ (2004) .. طناب اسپرماتیک و آناتمی محل با روشهای رایج در متون در بیمارستان گلستان نداجا. -. .. فرشته and ابوحمزه, بهشته (2004) تاثیر بعضی از پارامتر های مایع منی بر روی.

تربت حیدریه - ساها

منطقه تربت حیدريه بزرگترين تولید کننده زعفران در جهان . ايران نام گرفته و بالغ بر 80٪ ابريشم کشور در اين محل تولید. می شود. .. Liquid-liquid extraction .. مانند گرانیت، فلدسپار،. شاموت ... دمای ثابت و زمان مشخص .. سيستم مدارات سنسورها.

راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﻮﺷﺶ آﻫﻦ ﻫﺎي راه و راه داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻧﻞ

20 مارس 2016 . ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎد. اﻳﻦ. ﺿﺎﺑﻄﻪ .. ﺗﺨﻠﻴﻪ آب و ﻋﺒﻮر ﻛﺎﺑﻞ، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر زﻳﺮ ﭘﻴﺎده رو ﺻﻮرت ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ... ﺳﻨﮓ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻴﺖ .. ﻫﺎي آذرﻳﻦ ﻳﺎ رﺳﻮﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺸﺎر و دﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه. ،اﻧﺪ .. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد. ﻣﻲ ... ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺟﺎري ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼَ ﺳﺨﺖ ﮔﺮدد.

مشارکت کنندگان بخش داخلی دوره قبل

تولید کننده قطعات لاستیکی، خودرویی، پلیمری و صنعتی .. گرانیتی و پلیمری- پکینگهای آب بندی- تامین ورقهای . ماشین کاری در محل بدون جابجایی قطعه و یا دستگاه .. تولید انواع سنسورهای صنعتی شامل : القایی خازنی نوری- . تولید کننده برجهای خنک کننده و قطعات .. دستگاههای ابزار دقیق اندازه گیری آب و مایعات در لوله ها،.

ضمیمه دو

5 ا کتبر 2016 . 9. 0401,40. ﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺮ، ﻏﻠﯿﻆ ﻧﺸﺪه، ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ. ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕـﺮ ... ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ .. اي (ﮔﻼس ور) از ﻧﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي (ﺳﺮ) ﻣﯿﺰ (ﺗﯿﺒﻞ)، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮاﻟﺖ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر (آﻓﯿﺲ)، .. ﮔﺮاﻧﯿﺖ). 4. 21. 30. 208 680299 Other stone. ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. 4. 21. 30 .. ﻣﺎﮐ. ﯿ. نﻮ. 71/43. Tyre of wheel of rubber used on buses and lorries.

ماک گرانیت مایع خنک کننده محل سنسور دمای,

دستورالعمل مشخصات فني و راه اندازي خطوط انتقال گاز فشار قوي (جلد .

offshore pipeline external liquid applied PU .. ﻣﺸﺨﺼــﺎت راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد اﺣﺪاث و ﭘﺲ از ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﮐﺜﺮت ﺗـﺮدد .. ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﮑﺎري در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﯿﺮ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ ، اﺗﺼﺎﻻت و درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳـﺎل ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻮﭘـﮏ ﺗﻤﯿـﺰ ﮐﻨﻨـﺪه ... درﺧﺼﻮص ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﯿﺮي در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ از. 45 .. ﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ .. ﮐﻪ ﺑﺘﻦ از ﻧﻮع ﻣﺎرك.

دستورالعمل پیش راه اندازی - oilindustry

18 جولای 2010 . 10-1-51- سینی ها و Distributors ها (توزیع کننده ها) مطایق با نقشه ها. .. در این مرحله است که مارک کردن Piping (Check Off) ها، تجهیزات و وسایل ابزار دقیق بر .. بخش مهندسی باید حداقل دمای تست را مشخص کند که آن هم بر اساس ملاحظات مربوط ... 14-10-61- برای مایعات، محل عنصر اندازه گیری پایین تر از عنصر نشان دهنده.

ماک گرانیت مایع خنک کننده محل سنسور دمای,

ضمیمه دو

5 ا کتبر 2016 . 9. 0401,40. ﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺮ، ﻏﻠﯿﻆ ﻧﺸﺪه، ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ. ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕـﺮ ... ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ .. اي (ﮔﻼس ور) از ﻧﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي (ﺳﺮ) ﻣﯿﺰ (ﺗﯿﺒﻞ)، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮاﻟﺖ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر (آﻓﯿﺲ)، .. ﮔﺮاﻧﯿﺖ). 4. 21. 30. 208 680299 Other stone. ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. 4. 21. 30 .. ﻣﺎﮐ. ﯿ. نﻮ. 71/43. Tyre of wheel of rubber used on buses and lorries.

پایان نامه فارسی

42, پایان نامه فارسی, جامعه شناسي سياسي کشورهاي در حال توسعه, مالک، شهرزاد, پرويز .. بررسي شرايط فيزيکي محيط حوالي خروجي خنک کننده نيروگاههاي اتمي بوشهر .. 932, پایان نامه فارسی, زمين شناسي مهندسي- تکتونيک و سايز موتکتونيک محل .. پایان نامه فارسی, بررسي پترولوژي توده گرانيتي الوند همدان و هاله دگرگوني آن.

گروه تغذيه باليني - معاونت درمان

6 مه 2017 . شخصيت حقوقی است كه طرف دیگر امضا كننده موافقتنامه بوده و اجرای .. روشی برای خنك كردن سریع مواد غذایی می. باشد. باكتری. ها در دمای. 5. تا ... كه محل رف غذا و مایعات را در .. از مراكز مجاز و مورد تایيد از نظر بهداشتی و با مارك تجاری تایيد شده ... Sensor. (. سردخانه. ،. باید. در كنار درب ورودی. سردخانه نصب شود. 13.1.26.

1396 رهم IGS-C-PL-100(2) - استانداردهاي نفت وگاز

عبارت است از شخصي حقيقي يا حقوقي كﻪ طرف ديگر امضاء كننده پيمان بوده و . يا مﺤل هاي خاص، و همچنين دسترسي بﻪ نقاط ﺻعب العبور كﻪ در طول مسير خط لولﻪ .. گاز مايع. بصورت. دستي و بدون كمك دستگاه مجاز نمي باشد . كليﻪ پخ هاي كارگاهي را .. داده شده بﻪ طوري كﻪ دماي آن قسمت از لولﻪ بﻪ قرار ذيل باشد. .. درﺻورتيكﻪ بتن از نوع مارك.

دستورالعمل هاي محيط زيست-93-خمسه.doc

رده 7- محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به . ماده 10- مراجع صادر کننده جواز تاسیس ( به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار .. واحد تولید قند مایع تا ظرفیت6000 تن در سال .. واحد تولید کربن و الکترود گرانیتی .. واحد تولید سنسور فشار میکروماشین و سنسور شتاب میکروماشین.

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭼﺸﻤﻪ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ. ﺭﻭﻱ ﺳﻄﺢ . ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ. : ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺱ ﻭ. ﺏ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. : ﭼﻜﻴﺪﻩ. : ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ .. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺨﺎﺭ، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ ، ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﻟﭙﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ. ٨٥ .. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺪﺭﻭﺗﺮﻣﺎﻝ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ.

مطالعه آزمایشگاهی استفاده از بازدارنده های ترمودینامیکی برای جلوگیری .

آسفالت شده و در انقباض و انبساط دما. ،یی. از ترک .. است و در صورت عدم استفاده از فوق روان کننده، طرح اختالط با کاهش آب و عدم اختالط صحیح مواجه خواهد. شد. جدول. -2. طرح مخلوط .. گرانیت دیاستون و گرانیت هان .. که با اتصال سنسورهای دما و. فشار به ... گراد انتقال گاز از طریق هیدرات به جای انتقال آن ها به صورت گاز مایع یا فشرده شده.

پارسیان تندر ، پارسیان تندر - آگهی مزایده و مناقصه کاربران

برای آگاهی از شرایط اختصاصی و بازدید از محل و امکانات آن، از تاریخ درج آگهی به مدت .. هيتسينك ( راديات خنك كننده ) هيدسينگ بزرگ پيچي مارك تله مكانيك فرانسه. . با شروع تخليه مخزن و پايين آمدن سطح مايع، فلوتر سوئيچ عمل كرده و به يك رله . دور موتور, سنسور مادون قرمز, انواع سنسور, سنسور حرارتي,سنسور خازني, سنسور دما,.

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - همایش های ایران

بررسی تأثیر تغییرات دما و فرکانس بارگذاری بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی اصلاحشده با پلیمر SBS .. تاثیر رینگ سخت کننده برپایداری کمانشی برجهای خنک کننده فولادی .. روشی جدید برای تعیین محل سنسورها جهت نظارت برسلامتی سازه پل ها .. بهسازی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با سیستم میراگر ویسکوز مایع.

فیزیک - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

3ـ 5 ـ1 محاسبه اختالف فشار دو نقطه در مایع ساکن . ... 5 5 ـ2 عوامل مؤثر بر مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت . ... استفاده​ از​ خنک​کننده​ در​. رادياتور. الکترومغناطيس:​ ... می بایست با توجه به محل قرارگیری هر یک از کمّیت ها در رابطه باال، یکای آنها را در محل خود قرار .. حسگر )سنسور( حرارتی وسیله ای برای هشدار حریق است.

ماک گرانیت مایع خنک کننده محل سنسور دمای,

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

28 مه 2018 . بررسی تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (GTL) .. مدل سازی راکتور صنعتی واکنش انتقال آب - گاز دما بال ... استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین محل دقیق خطا در شبکه های .. ساخت سنسور فشار مبتنی بر لایه نازک PZT .. بهینه سازی آب برجهای خنک کننده در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.

شرکت تمام مواد مهندسی میهن- 77225080

20 ژانويه 2017 . ﺣﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮي ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎل اﻏﻤﺎ ﻛﻨﻨﺪ ... ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻛﺎروز ﺑﺮ روي ﺧﻠﻮص، اﺑﻌﺎد و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ... ﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺧﻨـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه .. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎرك .. و ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮر. ) 2(. دارد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻮﻻدي ﻛﻮره. )3( . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ .. ﻛﺎﺷﻲ ﮔﺮاﻧﻴﺖ و ﻛﺎﺷﻲ ﻟﻌﺎب زﻫﺮه.

ضمیمه دو

5 ا کتبر 2016 . 9. 0401,40. ﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺮ، ﻏﻠﯿﻆ ﻧﺸﺪه، ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ. ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕـﺮ ... ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ .. اي (ﮔﻼس ور) از ﻧﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي (ﺳﺮ) ﻣﯿﺰ (ﺗﯿﺒﻞ)، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮاﻟﺖ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر (آﻓﯿﺲ)، .. ﮔﺮاﻧﯿﺖ). 4. 21. 30. 208 680299 Other stone. ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. 4. 21. 30 .. ﻣﺎﮐ. ﯿ. نﻮ. 71/43. Tyre of wheel of rubber used on buses and lorries.

Pre:فک برای فروش در انگلستان
Next:چرخ چاقو برای فروش craigslist در