قطعات شفت جایگزینی برای سنگ پ

پژو پارس - ایران خودروصدمات رنگ ناشی از برخورد سنگ، شن، ماسه و سایر موارد مشابه به بدنه .. چنانچه در دوران گارانتی نسبت به تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیراستاندارد یا متفرقه در .. شفت باالتر از دادگستري خیابان شهید بهشتي جنب هتل تاالر راد.قطعات شفت جایگزینی برای سنگ پ,لوازم پزشکیﺷﻔﺖ اﺳﻜﺮوﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم. درﺳﺎﻳﺰ . ﺑﻠﻮك ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮان. درﺳﺎﻳﺰ . ﭘ. ﺮوﺗﺰ ﻣﻮر. درﺳﺎﻳﺰ. و ﻧﺎم ﻫﺎي ﺗﺠﺎري. ﻣﺨﺘﻠﻒ. 89. ارﺗﻮﭘﺪي. ﭘﺮوﺗﺰﺗﻮﺗﺎل زاﻧﻮ ﺑﺪون ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﺑﻴﻼﻳﺰر. درﺳﺎﻳﺰ ... ارﺗﻮﭘﺪي. ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﻛﺰﻳﻤﺎل. PFM. 210. ارﺗﻮﭘﺪي. ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻲ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧﻮﭘﻼك. 211. ارﺗﻮﭘﺪي. ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻤﻮرال. 212 .. ﺑﺎﻟﻦ ﺧﺮوج ﺳﻨﮓ. درﺳﺎﻳﺰ.Aug. / 2017 Iran Khodro Co. All rights reserved. - ایران خودروکلیة قطعات تعویض شده در تعمیراتی که به هزینة گارانتی انجام شده باشد، حداکثر تا پایان دورة گارانتی خودرو تحت . صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای قیرپاشی شده، نمک ریزی شده و عوامل بیرونی نظیر برخورد سنگ و شن با خودرو .. شــفت آنرا در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید .. میدان 7تیر-اول مفتح-روبروی شیرودی پ 234.

طلب الإقتباس

تعليقات

تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور - اداره کل نظارت بر نشر و .

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت. آموزش و پرورش است و ... باز کردن و بستن قطعات معيوب سيستم انتقال قدرت تراکتور پرداخته شده است. ... تعویض شــوند و نیازی به باز کردن سرسیلندر نیست. )شکل 29(. .. در بیشتر مواقع ترک های میل لنگ در هنگام سنگ زدن مشخص می شود.

ماهنامه اقتصاد دانش بنیان - شماره 5 - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اقتصادی کشور خواهد بود، گفت: اگر مصمم و ب انگ یزه جدی پ ی اکر ب . دولـت را جایگزینـی خودروهـای فرسـوده عنـوان و بیـان .. مشغول اکر است و ما معتقد ی که در صورت رونق ب زار خودرو، قطعه سازان ما به راح ت ... بود که سنگ بنای آن را گذاشت و .. بلکه ب اکرآفری ز ، و تولید ش وت یم تواند کشور را به پی شفت و توسعه.

طرح ریخته گري قطعات چدن خاکستري و نشکن - فایل مارکت

نوع فایل: پی دی اف ، . محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن خاکستري و نشکن به طریق . و قابلیت تحمل شوکهاي حرارتی کمی دارند و قطعات تولیدي از این چدن ها به سهولت .. <span itemprop="name">طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم .. مؤلف, ماتيك, مادر, ماده ي جايگزين سيمان, ماده 338 قانون مدنیدانلود, مارکرهای قلبی.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . ﮐﺎﻧﺴﺎر. Cu-Zn-As. ﺑﺎﻗﺮق. ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ. (. ﺷﻤﺎل. ﺷﺮق. اﻧﺎرك. ) ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﺰي. ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻢ. ﭘﻮر ... در ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮش اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮑﯽ در ﺣﯿﻦ. ﮐﺎﻧﯽ. ﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮ . ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺰﺑﺎن دﮔﺮﺳﺎن. ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺎده .. Crustification) >> replacement. Open space.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﻌﻤﻴﺮات ﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ آ ﻣﺎﺷﻴﻦ - shahrabkhazar

در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . -4. ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻳﻚ ﺷﺎﻓﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺎﻓﺖ ﻣـﺬﻛﻮر. ﺑﻮده و ﻋﻠﻞ وﻗﻮع .. آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﺌﻮري ﺻﻒ و ﻧﮕﺮش ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ، ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎ و ﻣـﺪﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي .. اي ﻗﻄﻌﺎت. ) ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻪ. ﺧﺮاﺑﻲ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن اﺳﺖ، ﻣﻨﺎ. ﺳﺐ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ .. و ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

11 ا کتبر 2011 . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷـﻜﻞ. ﭘـ. ﺑـﻴﺶ. ﺗـﺮ اﺳـﺖ. ﻣﺠﻴﺪ ر. ﻃﻮل ﺷﻜﻞ. دﻫﻲ. ﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. ر. روش ﺷﻜﻞ. دﻫﻲ. وش ﺷﻜﻞ. دﻫﻲ آزاد. (ﭘﻲ.ام.ام.آ) .. دﻳﮕﺮ ﻣﺰ. و ﺗﺪرﻳﺠ. ﻃﺮف و. داﺷﺖ ﻛ. ﻛﻪ ﭘﺲ. ﺿﺨﺎﻣﺖ. و ﻣﻴﺰان. ﻧﺎﺣﻴﻪ از. در اﻳﻦ. ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳ. ﻛﻴﻔ. ﺟﺮﻳﺎن ﻣ. ﻗﻄﻌﻪ اﺳ .. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ از رواﺑـﻂ. 2(. 4و. ) ﻣﻲ .. ﻧﺒﻮدن ﺑﺮ. آﻧﻬﺎ در. ﺷﺎﻓﺖ ﻧ. ﻧ. ﺒﻮدن ﭘﺎ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺷ. اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣﻌـﺎدﻻت. ژﻳﺮوﺳﻜ. ﻣﻮردﺑﺮر.

توربو اکسپندر - TurbineMachine

مهندسی مجدد توربین، بررسی راه های ارتقاء و افزایش طول عمر قطعات، طراحی سیستم کنترل و انتخاب بهترین. روش با تغییرات در منطقه . محمدرضا امینی مقام، سینا صفریان، علی شاکری پور، .. مدل تک شفت از طریق همین پیچ مرکزي جریان. هوا تا انتهاي .. بازار با جایگزینی کارخانه فرســوده زغال سنگ با نیروگاه های گاز مدرن،CAGR.

مروری بر تحلیل دینامیکی سازه های زیرزمینی - انجمن تونل ایران

مروری بر تحلیل رفتار خزشی توده سنگ در تونل . .. پی بردند، گفت: وجود معادن قدیمی بسیار از جمله معادن زیرزمینی. نخلک که سابقه ی بیش از دو .. اعالم این خبر افزود: کلیه قطعات دستگاه حفار . فراهم شده، یادآور شد: عملیات احداث شفت بین. 3 تا 4 ماه به .. در روش دوم با در نظر گرفتن نسبت سختي سازه جایگزین با توده زمین. حذف شده.

عناوین پایان نامه های دستیاری - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

106, 105, آرمين, فليحی, مقايسه روشهای IV Sedation و طب سوزنی در سنگ شکنی .. مدت کوتاهی بعد از بالا رفتن قطعه ST در بيماران دچار انفارکتوس ميوکارد و افزايش .. مچ پا در شکستگی های شفت تیبا بیمارستان امام حسین 84-83, عادل, ابراهيم پور .. مطالعه نتایج کوتاه مدت و میان مدت عمل جراحی تعویض مفصل استخوان ران به روش.

آیین نامه ایمنی در معادن - ime

د) در معادنی که از چاه معدنی (شفت) برای حمل و نقل افراد استفاده می. شود باﯾد ... متری از لبه پ .. تمامی مسيرھای باربری باﯾد از قطعات سنگ ﯾا دﯾگر موانع تميز نگه داشته شوند. ماده. ١٠٩ .. ھای طولی ﯾا عرضی در تيغه رﯾل، نسبت به تعوﯾض کامل آنھا اقدام شود.

پیوست ضوابط و معیارهای و استقرار واحدهای صنایع . - دانش بنیان

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته الیه نشانی قطعات اپتیکی .. ت پی. تجهیزا. شگاهي. ساخت، تولید و آزمای. شرفته. تجهیزات نانو. فناوری. ) ادامه. (. طراحی و ساخت تجهیزات .. تجهیزات تخصصی پیشرفته سنگ شکن .. طراحی و ساخت ادوات پیشرفته رانر، شفت سیل، تجهیزات و قطعات مرتبط با. ژنرات ... مواد پیشرفته جایگزین نمک. 2.

فهرست بها 86 - اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ و ﺍﻣﮑﺎﻥ. ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯽ. ﮐﻨﯽ. ﻫﺎ، ﻧﺼﺐ. ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎ. ﺑﻘﺖ .. ﻗﻄﻌﺎﺕ. ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ. ( ﺳﻨﮓ. ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ. ﺩﺳﺘﯽ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ. ) ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺃﻡ. ﺑﺎ ﺧﺎک. ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ. ﺷﻦ. و ﻣﺎﺳﻪ ... و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﮑﯿﻢ. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﻬﻨﺪﺱ. ﻣﺸﺎوﺭ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ و ﭘﺲ. ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ... ﺷﻔﺖ و. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ. و. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭی ﻣﺮﺑﻮ. ﻁ ﺑﻪ وﺭوﺩی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﺭوﺑﺎﺯ.

Aug. / 2017 Iran Khodro Co. All rights reserved. - ایران خودرو

کلیة قطعات تعویض شده در تعمیراتی که به هزینة گارانتی انجام شده باشد، حداکثر تا پایان دورة گارانتی خودرو تحت . صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای قیرپاشی شده، نمک ریزی شده و عوامل بیرونی نظیر برخورد سنگ و شن با خودرو .. شــفت آنرا در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید .. میدان 7تیر-اول مفتح-روبروی شیرودی پ 234.

ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺒﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ در - لبنیات پاک

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﻬﺎی ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ واﮐﻨﺶ داده و اﯾﻦ ﯾﻮن ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در . آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﭘ .. ﺳﻨﮓ ﺷﯿﺮ و ﺳﻨﮓ آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺮ دو . ﻗﻄﻌﺎت. ﮐﻮﭼﮏ. ﺣﺸﺮات. و. ﻣﻮ. ی. ﺣﯿﻮاﻧﺎت. ﮐﻮﭼﮏ. در. اﯾﻦ. ﻃﺒﻘﻪ. ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ . در. ﺻﻮرت .. ﺷﻔﺖ. ﺑﺎ. ﺳﺮﻋﺖ. 2500. دور. در. دﻗﯿﻘﻪ. ﻣﯽ. ﭼﺮﺧﺪ . ﻣﯿﺰان. ﻃﻮل. ﺟﺮﯾﺎن. و. ﭼﺮﺧﺶ. ﻧﺎزل. ﻫﺎ. و. ﻣﺪت.

فهرسـتمطالب - ستاد نانو

پژوهش ي در زمین ه فناوري نانو و ش رکت در. »جشنواره جوان ... مي تواند با يک عمل جراحي، جايگزين بافت. آسیب ديده ي . خاص و مورد نیاز از قطعه، می توان نانوکامپوزيت .. متراکم حاوی گاز و سنگ های کربناته که ساختار ... شفت فرستاده شوند.

زﻫﻜﺸﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ - ResearchGate

ﭘ. ﻴﺸﮕﻔﺘﺎر. رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ اﻳﺮان. : ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ .. در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روش. ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. (. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻫﺎي ﺳﺎده. ﺗﺮ. ) .. ﻣﻨﺎﻓﺬي در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد آﻧﻬﺎ .. ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻪ. ) ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺤﻼل در آب .. زﻧﺠﻴﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻔﺖ ﻧﻴﺮو. 2.

هواساز های ولف آلمان - بویلر چگالشی

پ) هواسازهای که به منظور اگزاست از آشپزخانه های صنعتی به کار برده می شوند و دارای . سقف کاذب را داشته و براساس می توانند جایگزین مناسبی برای فن کویل باشند با این .. بدنه هواساز به صورت دوجداره و با عایق پشم سنگ به ضخامت mm 60 می باشد که . دمپر هوای ورودی از جنس آلومینیوم می باشد و همچنین شفت دمپر قابلیت اتصال به.

آموزش تعمیر کردن موتور فن(در موتوتل به زبان فارسی) - آپارات

18 ا کتبر 2016 . موتوتل در این ویدیو نحوه تمیز کردن و تعمیر کردن موتور فن را آموزش می دهیم. برای هر دو لازم است که موتور فن باز شود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به.

قطعات شفت جایگزینی برای سنگ پ,

آموزش تعمیر کردن موتور فن(در موتوتل به زبان فارسی) - آپارات

18 ا کتبر 2016 . موتوتل در این ویدیو نحوه تمیز کردن و تعمیر کردن موتور فن را آموزش می دهیم. برای هر دو لازم است که موتور فن باز شود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به.

قطعات شفت جایگزینی برای سنگ پ,

فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

20 ژانويه 2015 . انتخاب شــده و پس از جایگزینــی در معادله هدف، مقدار آن. بدســت می آید. با تكرار این ... قطعات سنگ در خميره ای از سيمان ریزدانه تر قرار دارد. به لحاظ.

قطعات شفت جایگزینی برای سنگ پ,

ﺟﻨﺲ ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدﻧﺪ . از اﯾﻨﺮو ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺟﺰو ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﯾﻨﺪ و ﻫﻤ ﻮاره. ﺟﺰو ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرب وﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ ... ﺑﺰار را درك ﻛﺮده. و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻗﺖ ﺳﻨﮓ ﻛﺎري. (. ﺳﻤﺒﺎده . ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻠﻪ ﺷﻔﺖ. -۶. ﻗﻄ. ﺮ ﺷﻔﺖ. -٧. ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻔﻞ ﻛﻨﻨﺪه. -٨. آب ﺑﻨﺪي ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺷﻔﺖ. -٩. رﯾﻨﮓ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاز. ١٠ ... زاوﯾﻪ اي ﯾﻚ ردﯾﻔﻪ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺟﻔﺘﻲ دو ﺑﻠﺒﯿﺮﯾﻨﮓ ﻛ ﻪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﭘ ﺸﺖ ﺑ ﻪ ﭘ ﺸﺖ و ﯾ. ﺎ. ﺟﻠﻮﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻗﺮار.

شركت شهركاهي صنعتي استان قزوين - سازمان صنایع کوچک

مطالعه امکان سنجی طرح. تولید قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ( پمپ هیدرولیک) . برد......... ۱۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول.

فهرست بها 86 - اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ و ﺍﻣﮑﺎﻥ. ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯽ. ﮐﻨﯽ. ﻫﺎ، ﻧﺼﺐ. ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎ. ﺑﻘﺖ .. ﻗﻄﻌﺎﺕ. ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ. ( ﺳﻨﮓ. ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ. ﺩﺳﺘﯽ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ. ) ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺃﻡ. ﺑﺎ ﺧﺎک. ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ. ﺷﻦ. و ﻣﺎﺳﻪ ... و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﮑﯿﻢ. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﻬﻨﺪﺱ. ﻣﺸﺎوﺭ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ و ﭘﺲ. ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ... ﺷﻔﺖ و. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ. و. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭی ﻣﺮﺑﻮ. ﻁ ﺑﻪ وﺭوﺩی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﺭوﺑﺎﺯ.

Pre:پف و 2013 learnerships عبور
Next:گاو خانگی ایده شوت