گیاهان و ماسه در vadagam

Sino-Iranica | Mehrdad Vahdati Daneshmand - Academia.eduدر مورد گیاهان ایرانی كه چینیان مطالبی را درباره آنها فرونگاشته اند باید گروههای زیر .. ضرب المثلی می گوید » : دیگ ماسه ای یك نسل می ماند اگر به آن ضربه نزنی«؛ و .. آوانگاری واژه vadam فارســــــــــــــــــــــــی میـــــــــــــــــــانه bādām ، فارسی نو.گیاهان و ماسه در vadagam,

طلب الإقتباس